Alme­re wil groe­ne iden­ti­teit bij groei voort­zet­ten

Op 19 decem­ber onder­te­ke­nen diver­se orga­ni­sa­ties en wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn van Alme­re de Inten­tie­over­een­komst IAK Groen­blauw. De over­een­komst vormt een van de uit­wer­kin­gen van het Inte­graal Afspra­ken­ka­der Alme­re 2.0 over de groei van Alme­re. De onder­te­ke­naars heb­ben hier­mee de ambi­tie om de groe­ne iden­ti­teit van Alme­re voort te zet­ten. Zo wor­den er afspra­ken vast­ge­legd over […]

Het Nati­o­naal Open­ba­re Ruim­te Con­gres 2008 Duur­zaam­heid & iden­ti­teit

Wie werkt aan de open­ba­re ruim­te krijgt veel vra­gen. Vra­gen die vrij­wel altijd te maken heb­ben met issues op het gebied van duur­zaam­heid of iden­ti­teit. Hoe ver­sterkt de open­ba­re ruim­te de iden­ti­teit van de stad? Wat is de laat­ste stand van zaken op het gebied van duur­zaam inko­pen? En hoe ver­taalt zich dit in beheer? […]