Tai­wan pakt ideeën van Groe­ne Stad goed op

De Tai­wa­ne­se groen­we­reld haakt uit­ste­kend in op de Groe­ne Stad-gedach­­te. Dat ervaart Doe­ke Faber, voor­zit­ter van de Inter­na­ti­o­nal Orga­ni­za­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH). Hij bracht die gedach­te in Tai­wan over tij­dens de ope­ning van de 2010 Tai­pei Inter­na­ti­o­nal Flo­ra Expo­si­ti­on; de eer­ste Tai­wa­ne­se ‘Floriade’. Tai­pei is een mil­joe­nen­stad met een zeer dicht bebouw­de bin­nen­stad. Veel […]

Veel ideeën om Ede te laten win­nen bij ver­kie­zing groen­ste stad

EDE — Ede is geno­mi­neerd bij de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad van Neder­land. Tij­dens een bij­een­komst op het gemeen­te­huis deden ver­schil­len­de par­tij­en samen idee?n op om in okto­ber als win­naar uit de bus te komen. „Er kwa­men aller­lei idee?n naar voren, gedach­te­spron­gen,” ver­telt gemeen­te­woord­voer­der Wilma van Wen­sum. „Bij­voor­beeld voor men­sen die […]