Tai­wan pakt ideeën van Groe­ne Stad goed op

De Tai­wa­ne­se groen­we­reld haakt uit­ste­kend in op de Groe­ne Stad-gedach­te. Dat ervaart Doe­ke Faber, voor­zit­ter van de Inter­na­ti­o­nal Orga­ni­za­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH). Hij bracht die gedach­te in Tai­wan over tij­dens de ope­ning van de 2010 Tai­pei Inter­na­ti­o­nal Flo­ra Expo­si­ti­on; de eer­ste Tai­wa­ne­se ‘Floriade’.

Tai­pei is een mil­joe­nen­stad met een zeer dicht bebouw­de bin­nen­stad. Veel ruim­te voor groen is er niet. Het groen dat er wel is, ken­merkt zich door een zeer hoge kwa­li­teit. Boven­dien span­nen de auto­ri­tei­ten zich bij­zon­der in om meer groen in de stad te rea­li­se­ren. Dat geldt ook voor de ande­re ste­den in Tai­wan. Dus heeft Faber zich ter­de­ge afge­vraagd of dat land zat te wach­ten op het ideeëngoed van de Groe­ne Stad.

Groe­ne Stad-con­gres
Hij is blij dat de Neder­land­se inzen­ding op de expo in Tai­pei toch die gedach­ten uit­draagt. Ook is hij con­tent over het Groe­ne Stad-con­gres dat de ope­ning van de expo begin novem­ber omlijst­te. “Misschien juist omdat de Tai­wa­ne­zen al zo bezig zijn met de func­tie van het groen in de ste­de­lij­ke omge­ving, heb­ben wij in Tai­wan een enthou­si­ast gehoor gekre­gen”, aldus Faber. 

Ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes
Jan Habets, direc­teur van Plant Publi­ci­ty Hol­land, die mede­ver­ant­woor­de­lijk­heid was over het spre­kers­pro­gram­ma bij de ope­ning laat weten dat De Groe­ne Stad gedach­te alleen kan sla­gen als ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes in de ste­den­bouw­kun­di­ge ont­wik­ke­ling nauw met elkaar samen­wer­ken. Habets: “Daarom heb­ben we onder meer geko­zen voor spre­kers uit de bouw­we­reld, wet­hou­der en een ste­de­lijk ont­wik­ke­laar. Zo was er iemand van de BAM Neder­land, wet­hou­der uit Alme­re en een afde­lings­hoofd van de gemeen­te Ber­lijn die allen het belang van de waar­de van het groen in de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving onder­streep­ten”. Bekijk hier het vol­le­di­ge pro­gram­ma »

Veel­om­vat­ten­de pro­ble­ma­tiek
De AIPH-voor­man, die in die hoe­da­nig­heid ook de expo in Tai­pei open­de, onder­streept dat de Groe­ne Stad veel ver­der reikt dan alleen de par­ken en het ande­re groen. Hij noemt aspec­ten als de opwar­ming van de aar­de, de CO2-pro­ble­ma­tiek, en het effect van het groen op het stads­kli­maat en op het wel­be­vin­den van de mens. Ook staan zaken als gevel- en dak­be­groe­ning cen­traal in de Groe­ne Stad en krijgt de aan­kle­ding van de straat de nodi­ge aan­dacht. “Stuk voor stuk zaken waar men in Tai­wan ont­zet­tend veel belang­stel­ling voor heeft. Onze Groe­ne Stad-filo­so­fie lijkt het pro­ces van bewust­wor­ding dat in dat land al in vol­le gang is, ver­der te ver­snel­len. Ons berei­ken regel­ma­tig berich­ten uit Tai­wan over pro­jec­ten in Tai­pei en daar­bui­ten die zijn of wor­den gere­a­li­seerd met dit gedach­ten­goed als uitgangspunt.”

Gre­tig gehoor
Faber ver­wijst ver­der naar zijn twee Groe­ne Stad-hoor­col­le­ges die hij heeft gehou­den op de Nati­o­nal Tai­wan Uni­ver­si­ty, de meest pres­ti­gi­eu­ze uni­ver­si­teit van dat land . Dat was in de der­de week van janu­a­ri. Bei­de keren zat de col­le­ge­zaal bom­vol met stu­den­ten en ver­te­gen­woor­di­gers van de over­heid. Het waren stu­den­ten op het gebied van de ruim­te­lij­ke orde­ning, land­schaps­ar­chi­tec­tuur en sier­teelt. De twee­de cate­go­rie betrof voor­al groen­amb­te­na­ren. Begin maart gaat Niek Roozen van het gelijk­na­mi­ge tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau uit Weesp naar Tai­wan om ook lezin­gen te geven over de Groe­ne Stad-ideeën, maar dan bezien van­uit de land­schaps­ar­chi­tec­tuur. Opnieuw ziet Faber hier­in een bewijs dat de Groe­ne Stad geen een­dags­vlieg is. “Zeker niet in Tai­wan”, vult hij aan.

Neder­land­se inzen­ding
Roozen gaf vorm aan de Neder­land­se inzen­ding op de expo, die zoals gezegd in het teken staat van de Groe­ne Stad. Meest ken­mer­kend van de Neder­land­se tuin zijn twee torens waar­in het Leer­sum­se bedrijf Mobi­la­ne Hede­ra helix ‘Woerner’ als gevel­groen heeft aan­ge­bracht.

Tai­wan kent op zich wel Hede­ra. Voor zover Roozen ech­ter heeft kun­nen nagaan, wordt in dat land klim­op voor­na­me­lijk toe­ge­past als han­gen­de kamer­plant en niet als omhoog groei­en­de gevel­be­groe­ner. Met de inzen­ding laat Neder­land dui­de­lijk een ande­re vorm van gevel­groen zien, dan de Tai­wa­ne­zen dat zelf op de Expo én daar­bui­ten doen. Op tal van plaat­sen zijn in de stad gevels begroend. Dit met een dui­de­lij­ke knip­oog naar de expo en geheel pas­send in het idee van de Groe­ne Stad.

Nieu­we tra­di­tie
Met het Groe­ne Stad-con­gres dat is gehou­den ter gele­gen­heid van de ope­ning van de 2010 Tai­pei Inter­na­ti­o­nal Flo­ra Expo­si­ti­on, is een aftrap gege­ven voor een nieu­we tra­di­tie. Voort­aan zal bij de ope­ning van alle door de AIPH (Inter­na­ti­o­nal Orga­ni­za­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers) erken­de groe­ne wereld­toon­stel­lin­gen een der­ge­lijk con­gres plaats­vin­den. Het vol­gen­de is gepland wan­neer de poor­ten van de Inter­na­ti­o­nal Hor­ti­cul­tu­ral Exhi­bi­ti­on 2011 Xi’an in Chi­na open­gaan. Dat is eind april van dit jaar. De Chi­ne­se orga­ni­sa­to­ren heb­ben zich vol­gens Faber uiter­ma­te enthou­si­ast getoond over dit ini­ti­a­tief. De der­de ten­toon­stel­ling die de AIPH-voor­zit­ter tot slot noemt, is de Flo­ri­a­de 2012 in Ven­lo. Ook daar zal de Groe­ne Stad zeer nadruk­ke­lijk aan­we­zig zijn.