‘Flo­ri­a­de maakt Alme­re tot ide­a­le Green City’

De Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) heeft van­daag bekend­ge­maakt dat Alme­re de 7e edi­tie van de Flo­ri­a­de mag orga­ni­se­ren. Daar­mee ver­kiest de tuin­bouw­raad Alme­re boven de gemeen­ten Amster­dam, Gro­nin­gen en de regio Bos­koop. De blijd­schap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zon­der reden. Met de Flo­ri­a­de krijgt Alme­re er een inter­na­ti­o­naal cul­tuur- en recre­a­tie­park bij, […]

Alme­re bindt par­tij­en voor ont­wik­ke­ling van ide­a­le Groe­ne Stad

Nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le par­tij­en onder­te­ken­den op 20 sep­tem­ber op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo het mani­fest Gro­wing Green Cities – A Call to Acti­on. Met de onder­te­ke­ning ver­plich­ten de orga­ni­sa­ties zich om ken­nis over De Groe­ne Stad uit te wis­se­len en in prak­tijk te bren­gen. Het mani­fest is een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Alme­re. In deze […]