Een groe­ne, duur­za­me aan­winst voor de juri­di­sche hoofd­stad van de wereld

Aan de rand van Den Haag-Sche­­ve­­nin­­gen, waar de stad over­gaat in het duin­land­schap, ver­rijst een van de belang­rijk­ste onder­de­len van Den Haag, juri­di­sche hoofd­stad van de wereld: de nieu­we gebou­wen van het Inter­na­ti­o­na­le Straf­hof. In dit Inter­na­ti­o­nal Cri­mi­nal Court (ICC) wor­den onder aus­pi­ci­ën van de Ver­e­nig­de Naties oor­logs­mis­da­di­gers berecht. Ook al van­we­ge de poli­tie­ke gevoe­lig­heid […]

De bij­zon­de­re bin­nen­tui­nen van het Inter­na­ti­o­naal Straf­hof

In navol­ging van ons eer­de­re arti­kel over het nieu­we Inter­na­ti­o­naal Straf­hof (ICC) in Den Haag- Sche­ve­nin­gen, hier een over­zicht van de wel heel bij­zon­de­re groe­ne bin­nen­plaat­sen van het nieu­we straf­hof. De vijf ver­schil­len­de bin­nen­tui­nen zijn elk begroeid met plan­ten uit een spe­ci­fiek deel van de wereld, Oost-Euro­pa, Afri­ka, Latijns Ame­ri­ka, West- Euro­pa en Azië. Meer […]