Ver­slag van ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd’

Kaders stel­len en effec­tief ver­wach­tings­ma­na­ge­ment zijn belang­rijk om als gemeen­te ste­de­lijk groen met inzet van bur­gers moge­lijk te maken. Het blijkt een effec­tie­ve stra­te­gie te zijn om bewo­ners te wij­zen op de kans op waar­de­stij­ging van hun gebied door aan­we­zig groen. Bewo­ners lij­ken zich meer in te wil­len span­nen voor eet­baar groen dan voor esthe­tisch […]

Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’

Groen is geen kos­ten­post, groen loont! Wonin­gen en bedrijfs­pan­den in een aan­trek­ke­lij­ke omge­ving leve­ren meer geld op, nodi­gen bewo­ners uit tot ont­moe­ten, en een groe­ne func­tie kan leeg­staan­de ruim­te weer een zin­vol­le invul­ling geven. Het Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’ vindt plaats op  vrij­dag 25 mei 2012 en wordt geor­ga­ni­seerd door Nicis Insti­tu­te. De bud­get­ten […]