Gra­tis cur­sus tui­nie­ren voor alle Hoorn­se inwo­ners

Onder het kli­maat­mot­to ‘Puur Hoor­n’ krij­gen alle Hoorn­se inwo­ners gra­tis een cur­sus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ aan­ge­bo­den van de gemeen­te Hoorn. De gemeen­te Hoorn wil bewo­ners via de cur­sus bewust maken van het belang van een groe­ne en mili­eu­vrien­de­lij­ke tuin. Een groe­ne omge­ving geeft rust en pri­va­cy en toch wor­den tui­nen vaak hele­maal bestraat. Een groe­ne tuin […]

Hoorn­se raad wil onder­zoek naar sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken

Een gro­te meer­der­heid van de Hoorn­se gemeen­te­raad wil onder­zoe­ken of het moge­lijk is om een sub­si­die­re­ge­ling in het leven te roe­pen om groe­ne daken te sti­mu­le­ren, voor zowel par­ti­cu­lie­ren als bedrij­ven en instel­lin­gen. Groen­Links en de Hoorn­se Seni­o­ren­par­tij dien­den hier­over onlangs een wil­de motie in. Via de motie ver­zoch­ten de par­tij­en het col­le­ge om te […]