Zuid-Hol­lands land­schap werkt aan een groen land­schap

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil voor haar inwo­ners een gezon­de en aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving. De kwa­li­teit en levens­vat­baar­heid van het groen land­schap zijn daar­in belang­rijk. Niet alleen nu, maar ook laten moe­ten natuur, agra­risch land­schap en recre­a­tief gebruik op een natuur­lij­ke manier samen­ko­men. Dat is de kern van het groen­be­leid van de pro­vin­cie. Daar­om heeft de pro­vin­cie […]

‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ wordt ‘Kies voor Zuid-Hol­lands Groen’

Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land voert met suc­ces al gedu­ren­de 17 jaar het pro­ject ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ uit in de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. Het pro­ject heeft als doel om bewo­ners van het lan­de­lijk gebied te sti­mu­le­ren om streek­ei­gen boom- en struik­soor­ten aan te plan­ten. Van­af sep­tem­ber 2011 heeft het pro­ject een nieuw jas­je gekre­gen met de naam ‘Kies voor […]