Apel­doorn hecht waar­de aan hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn is een groe­ne stad en om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren. De gemeen­te is name­lijk van mening dat groen bij­draagt aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, omdat groen zorgt voor rust […]

Apel­doorn streeft naar hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn — Apel­doorn is een groe­ne stad. Om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren. Groen draagt name­lijk bij aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, het zorgt voor rust, ont­span­ning en biedt ruim­te aan […]