Maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kos­ten

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Hoger opge­lei­den bezoe­ken vaker Amster­dam­se par­ken

Uit onder­zoek van het Gro­te Groen­on­der­zoek dat de Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning en de dienst Onder­zoek en Sta­tis­tiek van de gemeen­te Amster­dam onlangs heeft uit­ge­voerd, blijkt dat hoger opge­lei­den vaker par­ken bezoe­ken dan lager opge­lei­den. De Amster­dam­se wet­hou­der Marij­ke Vos van Open­ba­re Ruim­te en Groen geeft aan dat ze de ana­ly­se in het onder­zoek begrijpt, maar […]