Plan­ten hel­pen bij her­stel van moe­heid en stress

Plan­ten op de werk­plek heb­ben een gun­stig effect op mede­wer­kers die last heb­ben van stress of ver­moeid­heid. Dat blijkt uit onder­zoek dat TNO, in samen­wer­king met de Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners (VHG), ‘in het veld’ uit­voer­de bij drie zorg­ver­ze­ke­raars. Het onder­zoek vond plaats in opdracht van het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Plan­ten beschik­ken over een ‘herstellend […]

Natuur, stress en cor­t­i­sol Onder­zoek naar de invloed van tui­nie­ren en acti­vi­tei­ten in een groen­ka­mer op het her­stel van stress

In dit rap­port wordt ver­slag gedaan van een lite­ra­tuur­on­der­zoek en twee expe­ri­men­te­le stu­dies naar de stressher­stel­len­de func­tie van natuur. Het lite­ra­tuur­on­der­zoek geeft een beschrij­ving van de ken­nis rond­om stress, het omgaan met stress, en het meten van stress. Ook wordt een over­zicht gege­ven van eer­der onder­zoek naar de stressher­stel­len­de func­tie van natuur, en de moge­lij­ke […]