Op zoek naar inrich­tings­as­pec­ten van helen­de tuin Ver­ken­nend lite­ra­tuur­stu­die van een ‘hea­ling gar­den’

Naar aan­lei­ding van de wens om een deel van het ter­rein rond zorg­boer­de­rij De Hoge Born te  Wage­nin­gen als ‘Helen­de tuin’ in te rich­ten, is er een ver­ken­nen­de lite­ra­tuur­stu­die uit­ge­voerd. Deze had tot doel een ant­woord te vin­den op de vraag wel­ke inrich­tings­as­pec­ten ervoor zor­gen dat een ‘hel­len­de tuin’ een ‘helen­der’ effect heeft dan ande­re […]

Het helen­de gebouw

In dit arti­kel is omge­vings­psy­cho­lo­ge dr Agnes van den Berg (Alter­ra-Wage­­nin­­gen) aan het woord. Zij heeft onder­zoe­ken naar de “helende omge­ving” op een rij­tje gezet. In het inter­view ver­wijst ze naar het “health desig­n” in Ame­ri­ka, het gezond­heids­be­vor­de­rend ont­wer­pen is daar een ech­te hype zegt zij. “Bij nieuw­bouw of ver­bouw ver­schij­nen moder­ne lich­te gebou­wen met […]