Het helen­de gebouw

In dit arti­kel is omge­vings­psy­cho­lo­ge dr Agnes van den Berg (Alter­ra-Wage­nin­gen) aan het woord. Zij heeft onder­zoe­ken naar de “helende omge­ving” op een rij­tje gezet. In het inter­view ver­wijst ze naar het “health desig­n” in Ame­ri­ka, het gezond­heids­be­vor­de­rend ont­wer­pen is daar een ech­te hype zegt zij. “Bij nieuw­bouw of ver­bouw ver­schij­nen moder­ne lich­te gebou­wen met veel groen. En die inves­te­rin­gen ver­die­nen zich­zelf snel terug. Men­sen her­stel­len snel­ler en gebrui­ken min­der antibiotica…” In het arti­kel wordt ook aan­dacht besteedt aan het UMC in Gro­nin­gen, waar het groen in het inte­ri­eur ook een belang­rij­ke plaats inneemt.