Bre­de school in Den Hel­der legt groe­ne speel­tuin aan

De bre­de school aan de Pas­teurs­traat in Den Hel­der krijgt een school­plein met veel groen en veel uit­da­gen­de en span­nen­de speel­plek­ken voor de kin­de­ren. De groe­ne speel­plaats ver­te­gen­woor­digt naast een edu­ca­tie­ve waar­de, ook een meer­waar­de voor de omge­ving. Door het cre­ë­ren van groe­ne speel­plek­ken in de vorm van een ‘groen’ speel­plein met een natuur­lijk karak­ter, […]

Gemeen­te Den Hel­der wil her­plant­ver­plich­ting bomen invoe­ren

Als het aan het col­le­ge van Den Hel­der ligt gaat de gemeen­te voor­al inves­te­ren in het beheer en de ver­zor­ging van bomen die een bij­dra­ge leve­ren aan de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Het gaat om een groep van zo’n 5.600 bomen (een kwart van het totaal) met een monumentaal/beschermwaardig karak­ter, die beeld­be­pa­lend of zeld­zaam zijn […]