Gemeente Den Helder wil herplantverplichting bomen invoeren

Als het aan het college van Den Helder ligt gaat de gemeente vooral investeren in het beheer en de verzorging van bomen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat om een groep van zo’n 5.600 bomen (een kwart van het totaal) met een monumentaal/beschermwaardig karakter, die beeldbepalend of zeldzaam zijn of op een bijzondere locatie staan.

In het verleden is te vaak ad hoc gereageerd en geïnvesteerd in bomen die ziek werden of dood gingen, bijvoorbeeld omdat ze op een verkeerde plek stonden. Een duidelijk bomenbeheerplan ontbrak.

Door onderscheid te maken in de kwaliteit en de betekenis van bomen wil de gemeente het beheer en onderhoud van het bomenbestand efficiënter regelen en de kwaliteit van het bomenbestand verbeteren. Het bomenplan wordt toegelicht aan de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer en besproken met natuurorganisaties, waarna definitieve besluitvorming volgt.

 

 

 Herplantplicht
Den Helder wil een groene gemeente blijven met een aantrekkelijke woonomgeving. Om het aantal bomen binnen de gemeente op peil te houden wordt een herplantverplichting ingesteld voor de groep bomen die een bijdrage leveren aan de leefomgeving. Afhankelijk van de kwaliteit, locatie en de bijzonderheid van de boom moet een nieuwe in de plaats komen. Voor deze bomen geldt een kapverbod of een ‘zware’ kapvergunningsprocedure.

Compensatie
Voor de minder belangrijke bomen geldt een ‘lichtere’ kapvergunningsprocedure. Wel is het zo dat voor alle bomen die verwijderd worden een (financiële) compensatie nodig is. De inkomsten hieruit gebruikt de gemeente voor intensiever beheer- en onderhoud van het bomenbestand.

Aanplant nieuwe bomen
Voor de aanplant van nieuwe bomen geldt dat initiatiefnemers een ontwerpplan moeten indienen, als onderdeel van bijvoorbeeld een woningbouwplan, waaruit blijkt welk type boom waar komt te staan en hoe groot deze wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat op termijn overlast ontstaat, bijvoorbeeld door foutief geplaatste bomen.

Bomennota
De Bomennota wordt in een informatiebijeenkomst besproken met de raadscommissie Stadsontwikkeling- en Beheer. Vervolgens buigt een groep lokale natuurorganisaties zich over de nota, inclusief de indeling van bomen in categorieën van belangrijkheid. Op basis van de informatiebijeenkomst en de bespreking met de lokale natuurorganisaties wordt een eindversie van de Bomennota, inclusief indeling van het bomenbestand, ter vaststelling aangeboden aan het college.

Bron:
Den Helder Actueel

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.