Gemeen­te Den Hel­der wil her­plant­ver­plich­ting bomen invoe­ren

Als het aan het col­le­ge van Den Hel­der ligt gaat de gemeen­te voor­al inves­te­ren in het beheer en de ver­zor­ging van bomen die een bij­dra­ge leve­ren aan de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Het gaat om een groep van zo’n 5.600 bomen (een kwart van het totaal) met een monumentaal/beschermwaardig karak­ter, die beeld­be­pa­lend of zeld­zaam zijn of op een bij­zon­de­re loca­tie staan.

In het ver­le­den is te vaak ad hoc gere­a­geerd en geïnvesteerd in bomen die ziek wer­den of dood gin­gen, bij­voor­beeld omdat ze op een ver­keer­de plek ston­den. Een dui­de­lijk bomen­be­heer­plan ont­brak.

Door onder­scheid te maken in de kwa­li­teit en de bete­ke­nis van bomen wil de gemeen­te het beheer en onder­houd van het bomen­be­stand efficiënter rege­len en de kwa­li­teit van het bomen­be­stand ver­be­te­ren. Het bomen­plan wordt toe­ge­licht aan de raads­com­mis­sie Stads­ont­wik­ke­ling en Beheer en bespro­ken met natuur­or­ga­ni­sa­ties, waar­na defi­ni­tie­ve besluit­vor­ming volgt.

 

 

 Her­plant­plicht
Den Hel­der wil een groe­ne gemeen­te blij­ven met een aan­trek­ke­lij­ke woon­om­ge­ving. Om het aan­tal bomen bin­nen de gemeen­te op peil te hou­den wordt een her­plant­ver­plich­ting inge­steld voor de groep bomen die een bij­dra­ge leve­ren aan de leef­om­ge­ving. Afhan­ke­lijk van de kwa­li­teit, loca­tie en de bij­zon­der­heid van de boom moet een nieu­we in de plaats komen. Voor deze bomen geldt een kap­ver­bod of een ‘zware’ kap­ver­gun­nings­pro­ce­du­re.

Com­pen­sa­tie
Voor de min­der belang­rij­ke bomen geldt een ‘lichtere’ kap­ver­gun­nings­pro­ce­du­re. Wel is het zo dat voor alle bomen die ver­wij­derd wor­den een (financiële) com­pen­sa­tie nodig is. De inkom­sten hier­uit gebruikt de gemeen­te voor inten­sie­ver beheer- en onder­houd van het bomen­be­stand.

Aan­plant nieu­we bomen
Voor de aan­plant van nieu­we bomen geldt dat ini­ti­a­tief­ne­mers een ont­werp­plan moe­ten indie­nen, als onder­deel van bij­voor­beeld een woning­bouw­plan, waar­uit blijkt welk type boom waar komt te staan en hoe groot deze wordt. Hier­door wordt voor­ko­men dat op ter­mijn over­last ont­staat, bij­voor­beeld door fou­tief geplaatste bomen.

Bomen­no­ta
De Bomen­no­ta wordt in een infor­ma­tie­bij­een­komst bespro­ken met de raads­com­mis­sie Stads­ont­wik­ke­ling- en Beheer. Ver­vol­gens buigt een groep loka­le natuur­or­ga­ni­sa­ties zich over de nota, inclu­sief de inde­ling van bomen in categorieën van belang­rijk­heid. Op basis van de infor­ma­tie­bij­een­komst en de bespre­king met de loka­le natuur­or­ga­ni­sa­ties wordt een eind­ver­sie van de Bomen­no­ta, inclu­sief inde­ling van het bomen­be­stand, ter vast­stel­ling aan­ge­bo­den aan het col­le­ge.

Bron:
Den Hel­der Actu­eel

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.