Natuur­mo­nu­men­ten plant ruim 250 nieu­we bomen en 8.000 nieu­we hees­ters in ‘s‑Graveland

Door Natuur­mo­nu­men­ten wor­den ruim 250 nieu­we bomen aan­ge­plant op de bui­ten­plaat­sen Scha­ep en Burgh, Boe­kesteyn en Gooi­lust in ‘s‑Graveland. Daar­naast komen er ook dui­zen­den nieu­we hees­ters bij, zeker 38 ver­schil­len­de soor­ten. Voor deze groe­ne tui­nen en park­bos­sen in ’s‑Graveland is Natuur­mo­nu­men­ten met een groot her­stel­plan bezig. Dat was hard nodig om de unie­ke cul­tuur­his­to­ri­sche ele­men­ten […]

Waar­de van strui­ken en hees­ters wordt zwaar onder­schat in Rot­ter­dam

De Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois begon een aan­tal weken gele­den met het op gro­te schaal rooi­en van strui­ken en hees­ters om de onder­houds­kos­ten van het open­baar groen  in de wijk te druk­ken. Samen met de bewo­ners van Char­lois schreef het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum (RMC) een brief aan de deel­ge­meen­te Char­lois met het ver­zoek de rooi­werk­zaam­he­den te beëindigen. […]