Op zoek naar inrich­tings­as­pec­ten van helen­de tuin Ver­ken­nend lite­ra­tuur­stu­die van een ‘hea­ling gar­den’

Naar aan­lei­ding van de wens om een deel van het ter­rein rond zorg­boer­de­rij De Hoge Born te  Wage­nin­gen als ‘Helen­de tuin’ in te rich­ten, is er een ver­ken­nen­de lite­ra­tuur­stu­die uit­ge­voerd. Deze had tot doel een ant­woord te vin­den op de vraag wel­ke inrich­tings­as­pec­ten ervoor zor­gen dat een ‘hel­len­de tuin’ een ‘helen­der’ effect heeft dan ande­re […]

Health impacts of Hea­ling Envi­ron­ments

Van­uit Ame­ri­ka komen suc­ces­ver­ha­len over het effect van ‘hea­ling envi­ron­ments’. Dit soort zie­ken­hui­zen zou het gene­zings­pro­ces bevor­de­ren. Maar werkt het echt? In het in april 2005 ver­sche­nen boek­je Health impacts of hea­ling envi­ron­ments heeft dr Agnes van den Berg gepro­beerd om het “har­de” bewijs te schei­den van het “zach­te” bewijs. Dit boek­je bespreekt het bewijs […]