Struc­tuur­vi­sie Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld

De gemeen­te­raad van Har­den­berg en het alge­meen bestuur van Water­schap Velt en Vecht heb­ben de struc­tuur­vi­sie voor het Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld. Het Vecht­park biedt kan­sen voor water, bele­ving en natuur. De vast­ge­stel­de struc­tuur­vi­sie ligt van­af nu ter inza­ge en is digi­taal te bekij­ken. De gemeen­te Har­den­berg en water­schap Velt en Vecht wil­len in de ste­de­lij­ke […]

Expo­si­ties over bomen in Har­den­berg

Tot en met eind maart is in Har­den­berg de expo­si­tie ‘Bomen goed beke­ken’ te zien. Bomen staan de laat­ste tijd in de belang­stel­ling. Ze wor­den genoemd in het kader van kli­maat­ver­be­te­ring en lucht­ver­be­te­ring als CO2-redu­­cen­­ten en er is poli­tie­ke aan­dacht voor het behoud van bomen. Wat is er alle­maal over bomen te ver­tel­len? Wat is […]