Expo­si­ties over bomen in Har­den­berg

Tot en met eind maart is in Har­den­berg de expo­si­tie ‘Bomen goed beke­ken’ te zien. Bomen staan de laat­ste tijd in de belang­stel­ling. Ze wor­den genoemd in het kader van kli­maat­ver­be­te­ring en lucht­ver­be­te­ring als CO2-redu­cen­ten en er is poli­tie­ke aan­dacht voor het behoud van bomen.

Wat is er alle­maal over bomen te ver­tel­len? Wat is eigen­lijk een boom? Wat gebeurt er in de wor­tels, de stam, de bla­de­ren? Zijn er typi­sche inheem­se Neder­land­se soor­ten? Wel­ke func­tie heb­ben de inheem­se bomen in Neder­land gehad voor mens en dier? Wie of wat benut of bedreigt de boom?

Er zijn bij de ten­toon­stel­ling niet alleen infor­ma­tie­bor­den met tek­sten, sche­ma­ti­sche teke­nin­gen en foto’s, maar ook vitri­nes, waar­in voor­wer­pen van hout te vin­den zijn, zoals gebruiks­voor­wer­pen en speel­goed.

 

 

Waar en wan­neer
De expo­si­tie vindt plaats in De Kop­pel (Vecht­straat 8 te Har­den­berg, tel.nr. 0523–273388). De ope­nings­tij­den zijn dins­dag t/m vrij­dag van 10.00 tot 17.00 uur, zater­dag en zon­dag van 13.00 tot 16.00 uur.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Hardenberg.nu