‘Han­ging bas­kets’ popu­lair in Hen­ley on Tha­mes

De Groe­ne Stad wil ook stil­staan bij klein­scha­li­ge ini­ti­a­tie­ven. Een paar weken gele­den wer­den we getrof­fen door een ini­ti­a­tief in Hen­ley on Tha­mes, een klein stad­je in Oxford­shi­re. Onder­ne­mers en par­ti­cu­lie­ren bestel­den bin­nen een paar dagen een klei­ne hon­derd ‘han­ging bas­kets’. Dat aan­tal zal nog flink toe­ne­men. Ze bevat­ten niet alleen kleu­ri­ge, maar ook ‘hairy’ […]

Rot­ter­dam zet ver­groe­nings­slag ste­ni­ge wij­ken door

Afge­lo­pen week ver­richt­te wet­hou­der Eerd­mans hier­voor de aftrap. In de Bent­hui­zer­straat (Oude Noor­den) beves­tig­de hij de laat­ste van 47 bloe­men­man­den. Het Col­le­ge wil de meest ste­ni­ge wij­ken rond­om het cen­trum groe­ner maken. Groen is aan­trek­ke­lijk, nodigt uit om naar bui­ten te gaan en zorgt voor min­der hit­te­stress. Er is geko­zen voor extra groen in het […]