‘Reser­veer, con­so­li­deer, com­bi­neer en inno­veer op groen­ge­bied’

De Pro­vin­ci­a­le Advies­com­mis­sie Leef­om­ge­vings­kwa­li­teit (PAL) bracht onlangs advies uit over de pro­vin­ci­a­le Groe­na­gen­da in Zuid-Hol­­land. Daar­in roept zij de pro­vin­cie op om te reser­ve­ren, con­so­li­de­ren, com­bi­ne­ren en inno­ve­ren in het groen­be­leid. De PAL-advie­­zen op een rij. Reser­veer Reser­veer de ruim­te voor groen in Zuid-Hol­­land ter behoud van het land­schap, zodat de beoog­de recre­a­tie­ve en natuur­waar­den […]

1,7 mil­joen euro beschik­baar voor ver­be­te­ren groen­ge­bied Amers­foort

Het Water­win­ge­bied in Amers­foort krijgt een opknap­beurt van €1,7 mil­joen. Het col­le­ge van B&W heeft van­daag de rand­voor­waar­den bekend­ge­maakt voor het ver­be­te­ren van dit groen­ge­bied dat een belang­rij­ke func­tie ver­vult als ont­moe­tings­plek voor bewo­ners van de wij­ken Lien­dert, Rus­ten­burg en Schui­len­burg. Het Water­win­ge­bied blijft in zijn vol­le omvang behou­den en wordt op ver­schil­len­de pun­ten opge­knapt en […]