Berichten

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) bracht onlangs advies uit over de provinciale Groenagenda in Zuid-Holland. Daarin roept zij de provincie op om te reserveren, consolideren, combineren en innoveren in het groenbeleid.

De PAL-adviezen op een rij.

 1. Reserveer
  Reserveer de ruimte voor groen in Zuid-Holland ter behoud van het landschap, zodat de beoogde recreatieve en natuurwaarden later, bij voldoende publieke steun en middelen, alsnog kunnen worden gerealiseerd.
 2. Consolideer
  Alleen ruimtelijk reserveren is niet voldoende om ons groene kapitaal op peil te houden. Groen leeft en vraagt om voldoende beheermiddelen om de vitaliteit te behouden en mensen hiervan te kunnen laten genieten.
 3. Combineer
  Benut de kansen die ontstaan door het combineren van functies, belangen en partijen. Vooral combinaties van natuur, water, recreatie, (stads)landbouw, landschap en cultureel erfgoed zijn kansrijk.
 4. Innoveer
  Zet in op innovaties als:
  – tijdelijke natuur
  – meer natuurlijk beheer van recreatiegebieden
  – zandige zeewaartse kustversterking
  – onderwaterdrainage.

Ook de gebiedsprofielen vormen in potentie een belangrijk en krachtig instrument voor de provincie om nieuwe coalities te smeden en innovatieve functiecombinaties en verdienmodellen te ontwikkelen, maar ook om haar nut en meerwaarde aan de burger te tonen.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. 

Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en verbeterd. Het geld zal onder meer worden gebruikt om de toegankelijkheid van het park te verbeteren en voor het versterken van de ecologie, zoals het behouden en het zichtbaar maken van houtwallen en knotbomen en het verbeteren van recreatiemogelijkheden. De verbeteringen moeten zorgen voor meer verbinding tussen het park en de omliggende wijken.

Groenbeheerplan ontwikkelen
De gemeente gaat hiervoor samen met bewoners een groenbeheerplan ontwikkelen. Het uitgangspunt van dit plan is om het park, waarin tot 2002 nog drinkwater werd gewonnen, nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor buurtbewoners.

Van het totaalbedrag is ruim €1,2 miljoen afkomstig uit het budget van Amersfoort Vernieuwt, vier ton is beschikbaar gesteld door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en het overige bedrag komt uit het budget voor groenonderhoud.

Bron:
Gemeente Amersfoort