‘Reser­veer, con­so­li­deer, com­bi­neer en inno­veer op groen­ge­bied’

De Pro­vin­ci­a­le Advies­com­mis­sie Leef­om­ge­vings­kwa­li­teit (PAL) bracht onlangs advies uit over de pro­vin­ci­a­le Groe­na­gen­da in Zuid-Hol­land. Daar­in roept zij de pro­vin­cie op om te reser­ve­ren, con­so­li­de­ren, com­bi­ne­ren en inno­ve­ren in het groen­be­leid.

De PAL-advie­zen op een rij.

 1. Reser­veer
  Reser­veer de ruim­te voor groen in Zuid-Hol­land ter behoud van het land­schap, zodat de beoog­de recre­a­tie­ve en natuur­waar­den later, bij vol­doen­de publie­ke steun en mid­de­len, als­nog kun­nen wor­den gere­a­li­seerd.
 2. Con­so­li­deer
  Alleen ruim­te­lijk reser­ve­ren is niet vol­doen­de om ons groe­ne kapi­taal op peil te hou­den. Groen leeft en vraagt om vol­doen­de beheer­mid­de­len om de vita­li­teit te behou­den en men­sen hier­van te kun­nen laten genie­ten.
 3. Com­bi­neer
  Benut de kan­sen die ont­staan door het com­bi­ne­ren van func­ties, belan­gen en par­tij­en. Voor­al com­bi­na­ties van natuur, water, recre­a­tie, (stads)landbouw, land­schap en cul­tu­reel erf­goed zijn kans­rijk.
 4. Inno­veer
  Zet in op inno­va­ties als:
  — tij­de­lij­ke natuur
  — meer natuur­lijk beheer van recre­a­tie­ge­bie­den
  — zan­di­ge zee­waart­se kust­ver­ster­king
  — onder­wa­ter­drai­na­ge.

Ook de gebied­s­pro­fie­len vor­men in poten­tie een belang­rijk en krach­tig instru­ment voor de pro­vin­cie om nieu­we coa­li­ties te sme­den en inno­va­tie­ve func­tie­com­bi­na­ties en ver­dien­mo­del­len te ont­wik­ke­len, maar ook om haar nut en meer­waar­de aan de bur­ger te tonen.

Bron:
Pro­vin­cie Zuid-Hol­land