Groen kan­toor­com­plex in het Chi­ne­se Hangz­hou

De Ren­zo Pia­no Buil­ding Work­shop werkt momen­teel samen met Green­to­wn Orient Archi­tects aan een groot­scha­lig kan­to­ren­com­plex voor het Chi­ne­se kle­ding­con­cern JNBY in Hangz­hou. Bij­zon­der aan het pro­ject is dat de gebou­wen gecon­cen­treerd wor­den aan de rand van het per­ceel, rond een cen­traal park­ge­bied zodat alle gebou­wen uit­kij­ken op het groen. De gebou­wen krij­gen alle­maal een groe­ne […]

Groe­ne wan­den voor gezon­de lucht in de klas

Op 10 okto­ber, de dag van de duur­zaam­heid, is het pro­ject ‘Groe­ne wan­den in de klas’ van start gegaan in de Haar­lem­mer­meer. Van­uit het Groen Onder­wijs­cen­trum gaan stu­den­ten van Wel­lant mbo de effec­ten meten van een plan­ten­wand in de klas. Het is de bedoe­ling dat de erva­rin­gen van dit pro­ject lei­den tot een sys­teem dat […]