Gemeen­te Waal­wijk werkt aan gevel­tuin­tjes

De gemeen­te Waal­wijk start een proef met gevel­tuin­tjes in stra­ten waar (bij­na) geen bomen staan. De gemeen­te ver­zorgt en betaalt de aan­leg van het onder­grond­se gedeel­te van de gevel­tuin, zoals de teel­aar­de en de opsluit­band.  De afme­tin­gen van de gevel­tuin­tjes wor­den in geza­men­lijk over­leg tus­sen gemeen­te en bewo­ners in de wij­ken bepaald. In een groe­ne […]

Lei­den stelt 1 mil­joen euro beschik­baar voor groe­ne, duur­za­me school­ge­bou­wen

De gemeen­te Lei­den zet 1 mil­joen euro opzij voor inves­te­rin­gen in het ver­duur­za­men van school­ge­bou­wen. De scho­len kun­nen het geld lenen om bij­voor­beeld iso­la­tie aan te bren­gen, een groen dak te plaat­sen of zon­ne­pa­ne­len te instal­le­ren. Ver­vol­gens lost de school de inves­te­ring in een aan­tal jaar af. Met een lage ren­te zorgt de gemeen­te ervoor […]