Lei­den stelt 1 mil­joen euro beschik­baar voor groe­ne, duur­za­me school­ge­bou­wen

De gemeen­te Lei­den zet 1 mil­joen euro opzij voor inves­te­rin­gen in het ver­duur­za­men van school­ge­bou­wen.

De scho­len kun­nen het geld lenen om bij­voor­beeld iso­la­tie aan te bren­gen, een groen dak te plaat­sen of zon­ne­pa­ne­len te instal­le­ren. Ver­vol­gens lost de school de inves­te­ring in een aan­tal jaar af.
Met een lage ren­te zorgt de gemeen­te ervoor dat voor scho­len een inves­te­ring al snel tot lage­re ener­gie­las­ten zorgt.
“De inves­te­rin­gen lei­den tot een zui­ni­ger pand, waar­bij de maan­de­lijk­se ener­gie­las­ten voor scho­len dalen”, aldus de gemeen­te.
In de Leid­se Duur­zaam­heids­agen­da 2016–2020 zijn hoge ambi­ties gefor­mu­leerd ten aan­zien van ener­gie­be­spa­ring. Een van de ambi­ties is het ver­duur­za­men van school­ge­bou­wen. Met een lening wil de gemeen­te school­be­stu­ren daar­bij hel­pen.
Bron: groenecourant.nl