Hand­rei­king voor een Leven­de Tuin

Ons deel van de wereld ver­ste­de­lijkt in rap tem­po. Nu al woont twee­der­de van de Neder­lan­ders in een ste­de­lij­ke omge­ving, over vijf­tien jaar zal dat gel­den voor ruim die­kwart. Tege­lijk onder­ken­nen we steeds meer het belang van een groe­ne omge­ving, voor gezond­heid, wel­be­vin­den, eco­no­mie en leef­om­ge­ving. De VHG, beroeps­or­ga­ni­sa­tie van groe­ne onder­ne­mers, vraagt aan­dacht voor […]

Burn-out over­win­nen met hulp van de natuur

Dat er een nauw ver­band bestaat tus­sen natuur en gezond­heid is al heel lang bekend. In het Vita­li­teits­cen­trum Vitu­ra, in het Bra­bant­se Bie­­zen-Mor­­tel, wordt de rela­tie tus­sen nastuur­be­le­ving en psy­chisch wel­be­vin­den op een inno­va­tie­ve en naar het zich laat aan­zien kans­rij­ke manier in de prak­tijk gebracht. Ini­ti­a­tief­ne­mer Bert van Hel­voirt, van Van Hel­voirt Groen­pro­jec­ten kreeg […]