Burn-out over­win­nen met hulp van de natuur

Dat er een nauw ver­band bestaat tus­sen natuur en gezond­heid is al heel lang bekend. In het Vita­li­teits­cen­trum Vitu­ra, in het Bra­bant­se Bie­zen-Mor­tel, wordt de rela­tie tus­sen nastuur­be­le­ving en psy­chisch wel­be­vin­den op een inno­va­tie­ve en naar het zich laat aan­zien kans­rij­ke manier in de prak­tijk gebracht. Ini­ti­a­tief­ne­mer Bert van Hel­voirt, van Van Hel­voirt Groen­pro­jec­ten kreeg het idee voor Vitu­ra in Zwe­den, waar al elf ves­ti­gin­gen van een vita­li­teits­cen­trum, voor ‘natu­re assisted health the­ra­py’, zijn opge­zet.
De erva­rin­gen met de door de Zweed­se Land­bouw­uni­ver­si­teit in Alnarp ont­wik­kel­de behan­de­lin­gen zijn der­ma­te posi­tief, dat ook Vitu­ra goe­de hoop heeft op finan­cie­ring van de the­ra­pie via het inno­va­tie­pro­gram­ma van Zorg­ver­ze­ke­raars Neder­land. Voor­als­nog wor­den in het Vita­li­teits­cen­trum, in een groe­ne omge­ving met bos, park, natuur en water, men­sen met een burn-out alleen nog behan­deld op eigen kos­ten, dat wil zeg­gen betaald door hun werk­ge­ver.
De denk­tank UPP (Uncon­ven­ti­o­nal Ide­as for Peo­p­le, Pla­net, Pro­fit) waar­in Van Hel­voirt samen­werkt met drie ande­re groe­ne onder­ne­mers, heeft het ini­ti­a­tief geno­men voor de oprich­ting van de Natu­re Assisted Health Foun­da­ti­on. Deze stich­ting sti­mu­leert en ini­ti­eert onder­zoek naar de rela­tie tus­sen gezond­heids­zorg en natuur. Voor het onder­zoek naar het Vitu­ra Vita­li­teits­cen­trum werkt de Natu­re Assisted Health Foun­da­ti­on samen met de Zweed­se Land­bouw­uni­ver­si­teit in Alnarp en onder­zoe­kers van de uni­ver­si­teit Til­burg.
 
Dit stuk is geba­seerd op een arti­kel van Wen­dy Bak­ker over Vitu­ra in het blad Tuin en Land­schap (nr. 3 van 2015) en op de web­si­te www.vitura.nl.