Buurt- en woon­boot­be­wo­ners in Amster­dam wil­len groen talud zelf behe­ren

Zelf­be­heer van het groe­ne talud stelt buurt- en woon­boot­be­wo­ners voor een flin­ke orga­ni­sa­to­ri­sche uit­da­ging, dat is de con­clu­sie van het onder­zoek naar de moge­lijk­he­den voor zelf­be­heer langs de Nieu­we Vaart in Amster­dam. Acht stu­den­ten zoch­ten in een peri­o­de van twee jaar ant­woor­den op de vra­gen rond zelf­be­heer in een pro­ject van de Weten­schaps­win­kel van Wage­nin­gen […]

Stads­land­bouw is in Neder­land bezig aan een opmars

Stads­land­bouw is in ons land bezig aan een opmars, daar is geen twij­fel over moge­lijk, zeg­gen experts van de uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen. Ook in Lim­burg wint deze vorm van duur­za­me teelt — al is het klein­scha­lig — ter­rein. „Het voedt ons fysiek én men­taal.”   Jan-Eel­­co Jans­ma, is sinds 2012 bezig met een team onder­zoe­kers […]