Buurt- en woon­boot­be­wo­ners in Amster­dam wil­len groen talud zelf behe­ren

Zelf­be­heer van het groe­ne talud stelt buurt- en woon­boot­be­wo­ners voor een flin­ke orga­ni­sa­to­ri­sche uit­da­ging, dat is de con­clu­sie van het onder­zoek naar de moge­lijk­he­den voor zelf­be­heer langs de Nieu­we Vaart in Amster­dam. Acht stu­den­ten zoch­ten in een peri­o­de van twee jaar ant­woor­den op de vra­gen rond zelf­be­heer in een pro­ject van de Weten­schaps­win­kel van Wage­nin­gen UR.
 De ver­e­ni­ging Nieu­we Vaart nam het ini­ti­a­tief voor dit onder­zoek van­uit frus­tra­tie over de gemeen­te­lij­ke plan­nen voor het rea­li­se­ren van een Eilan­den­bou­le­vard. De gemeen­te heeft goed geluis­terd naar het pro­test van de (woonboot)bewoners en heeft aan­ge­ge­ven dat het groe­ne talud en het zelf­be­heer behou­den wor­den bij de her­in­rich­ting van het Kat­ten­bur­ger­plein, de Kat­ten­bur­ger­gracht, de Oos­ten­bur­ger­gracht en de Wit­ten­bur­ger­gracht.
Groe­ne kades met woon­bo­ten
Hoe kan zelf­be­heer van het talud als ‘onder­deel’ van de open­ba­re ruim­te langs de Nieu­we Vaart in Amster­dam, een suc­ces wor­den? Wat is de bij­dra­ge aan de bele­ving van de stad? Wat vraagt dat van gemeen­te en woon­boot­be­wo­ners? En wat biedt het ver­le­den van zelf­be­heer aan inzich­ten? De ver­schil­len­de stu­den­ten­on­der­zoe­ken laten zien dat groe­ne kades met aan­lig­gen­de woon­bo­ten schaars zijn in Amster­dam. Ook wor­den ze in hun hui­di­ge staat door bewo­ners en voor­bij­gan­gers gewaar­deerd. Het advies van de stu­den­ten is het zelf­be­heer op straat­ni­veau te orga­ni­se­ren.
Open­ba­re ruim­te
Infor­me­ren, com­mu­ni­ce­ren, vorm­ge­ving en mate­ri­aal­keu­ze blij­ken van door­slag­ge­ven­de invloed te zijn op het bele­ven van een plek als onder­deel van de open­ba­re ruim­te. Ver­der blijkt dat het idee van een eco­lo­gi­sche invul­ling van het talud kan bij­dra­gen van het behoud van het draag­vlak voor een talud in eigen beheer en gebruik bij de woon­boot­be­wo­ners.
Zelf­be­heer van open­ba­re ruim­te
Zelf­be­heer op straat­ni­veau (800 meter kade) stelt de zelf­be­heer­ders voor een flin­ke orga­ni­sa­to­ri­sche uit­da­ging. Een oplos­sing als een wal­le­kan­to­ver­een­komst, geop­perd in een ori­ën­te­rend gesprek met Stads­deel West, ligt dan meer voor de hand. Ech­ter zelf­be­heer op indi­vi­du­e­le basis gaat voor­bij aan de belof­te van col­lec­tief zelf­be­heer voor het ver­gro­ten van het zelf orga­ni­se­ren­de ver­mo­gen van buur­ten. Bij indi­vi­du­e­le zelf­be­heer­con­trac­ten als een wal­le­kan­to­ver­een­komst wordt dat geheel afhan­ke­lijk van het infor­me­le cir­cuit tus­sen actie­ve bewo­ners. Zelf­be­heer in geor­ga­ni­seerd ver­band is mis­schien geen speer­punt in de dis­cus­sie over de her­pro­fi­le­ring het kan wel een manier zijn om van onder­op men­sen in- en tus­sen de buur­ten met elkaar te ver­bin­den.
bron: Wage­nin­gen UR