Gemeen­te Ensche­de inves­teert ton­nen in bestrij­ding onkruid en meer groen

De gemeen­te inves­teert de komen­de drie jaar 600.000 euro extra in alter­na­tie­ve onkruid­be­strij­dings­me­tho­des. Het gaat om bran­den of toe­pas­sing van hete lucht om onkruid op ver­har­din­gen te bestrij­den. Sinds twee jaar gebruikt Ensche­de daar­voor geen che­mi­sche mid­de­len meer zoals Roun­dup. Bran­den en hete lucht zijn duur­der. Van­daar de 600.000 euro om een rede­lijk tot goe­de […]

Nieu­we sub­si­dier­on­de voor Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0

De Stich­ting Duur­zaam Olden­zaal stelt opnieuw sub­si­die beschik­baar voor loka­le pro­jec­ten, die ertoe bij­dra­gen dat de stad nog een stuk­je groe­ner wor­den.  Tot 17 sep­tem­ber kan een aan­vraag wor­den inge­diend bij de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0.   Goe­de idee­ën om Olden­zaal te ver­groe­nen maar geen geld om dat pro­ject ook echt uit te voe­ren? Wie tegen dat […]