Jaar­beurs­plein krijgt 75 meter aan groe­ne hek­ken

De plan­ten­bak­ken op de bouw­hek­ken op het Jaar­beurs­plein zijn zo’n suc­ces dat de gemeen­te heeft beslo­ten om er nog meer te gaan plaat­sen. Op nog eens 75 meter hek wor­den plan­ten gehan­gen.  De eer­ste bak­ken zijn afge­lo­pen sep­tem­ber geplaatst. De gemeen­te was benieuwd of de plan­ten de win­ter zou­den over­le­ven. Deze test heb­ben de plan­ten […]

Jaar­beurs­plein krijgt groe­ne bouw­hek­ken

Het Utrecht­se Jaar­beurs­plein is nu niet direct een ‘groe­ne’ plek in Neder­land. Maar ambi­ti­eu­ze bouw­plan­nen, die het hele gebied rond het sta­ti­on Utrecht Cen­traal een nieuw gezicht zul­len geven, wor­den nu aan­ge­gre­pen om ook tij­de­lijk, tij­dens de bouw, het plein te ver­groe­nen. De Green Busi­ness Club (GBC) Utrecht Cen­traal, waar­in gro­te bedrij­ven met belan­gen in […]