Jaar­beurs­plein krijgt 75 meter aan groe­ne hek­ken

De plan­ten­bak­ken op de bouw­hek­ken op het Jaar­beurs­plein zijn zo’n suc­ces dat de gemeen­te heeft beslo­ten om er nog meer te gaan plaat­sen. Op nog eens 75 meter hek wor­den plan­ten gehan­gen. 
De eer­ste bak­ken zijn afge­lo­pen sep­tem­ber geplaatst. De gemeen­te was benieuwd of de plan­ten de win­ter zou­den over­le­ven. Deze test heb­ben de plan­ten door­staan en dus kwa­men er van­af 7 april nog meer plan­ten op de bouw­plaats. De plan­ten­bak­ken zijn een ini­ti­a­tief van Green Busi­ness Club Utrecht Cen­traal.
De plan­ten wor­den onder­hou­den en bewa­terd door het Utrecht­se wijk­be­drijf WIJ3.0 waar men­sen met een afstand tot de arbeids­markt (re-)integreren. De 50 groe­ne bouw­hek­ken, ruim 100 meter, komen op het Jaar­beurs­plein, paral­lel aan het fiets­pad en de tram­baan, en een deel ter hoog­te van res­tau­rant Zeyn. Ze blij­ven zo’n twee jaar staan.
In elke bak zit­ten ver­schil­len­de plan­ten: win­ter­har­de plan­ten, bloei­en­de plan­ten en bes­sen. De keu­ze van beplan­ting is ook afge­stemd op de loca­tie en het zon­licht en de geko­zen plan­ten vor­men een aan­trek­ke­lij­ke plaats voor vlin­ders, bij­en en ande­re insec­ten.

Gedicht

Op de bak­ken komt een gedicht van het Stads­dich­ters­gil­de. Per hek staan er een paar woor­den. In 2018 moe­ten de werk­zaam­he­den op het plein klaar zijn. Dan zijn er een par­keer­ga­ra­ge, een boven­lig­gen­de plein en het veel­be­spro­ken WTC gere­a­li­seerd.
Bron: duic.nl