Jaar­beurs­plein krijgt groe­ne bouw­hek­ken

Het Utrecht­se Jaar­beurs­plein is nu niet direct een ‘groe­ne’ plek in Neder­land. Maar ambi­ti­eu­ze bouw­plan­nen, die het hele gebied rond het sta­ti­on Utrecht Cen­traal een nieuw gezicht zul­len geven, wor­den nu aan­ge­gre­pen om ook tij­de­lijk, tij­dens de bouw, het plein te ver­groe­nen. De Green Busi­ness Club (GBC) Utrecht Cen­traal, waar­in gro­te bedrij­ven met belan­gen in Utrecht Cen­traal deel­ne­men (zoals Pro­rail, Rabo­bank Neder­land, ABN Amro, NH Hotels, Mova­res, de Jaar­beurs en uiter­aard de gemeen­te Utrecht) zit ach­ter dit pro­ject.
Het pro­ject dat het Jaar­beurs­plein tij­dens de gron­di­ge ver­bou­wing ‘groen’ maakt, wordt door GBC Utrecht Cen­traal opge­zet in samen­wer­king met de Plan­ten­fa­briek, die (naar eigen zeg­gen) kunst, vorm­ge­ving en groen met elkaar com­bi­neert en CU2030, dat de com­mu­ni­ca­tie over het nieu­we Utrecht­se Sta­ti­ons­ge­bied coör­di­neert. De ini­ti­a­tief­ne­mers wil­len berei­ken dat de onaf­zien­ba­re ondoor­dring­ba­re wan­den van bouw­hek­ken, die nu een­maal onont­koom­baar zijn tij­dens een der­ge­lijk omvang­rijk bouw­pro­ject, niet grauw en grijs maar groen en kleu­rig zul­len zijn. Op 16 sep­tem­ber wer­den de eer­ste Green Fen­ces aan­ge­bracht.
Aan de bouw­hek­ken – de eer­ste acht ‘green city fen­ces’ zijn inmid­dels in gebruik geno­men — wor­den bloei­en­de plan­ten in bak­ken en aan hek­jes beves­tigd, het is de bedoe­ling dat de groe­ne bouw­hek­ken, met een eigen irri­ga­tie­sys­teem, zeker twee jaar zul­len blij­ven staan – en han­gen. In 2018 zal dit gedeel­te van het pro­ject Utrecht Cen­traal (de naam CU2030 geeft al aan dat er ook na 2018 nog het nodi­ge staat te gebeu­ren…) klaar zijn. In de bouw­plan­nen voor het Jaar­beurs­plein is in elk geval de aan­plant van bomen inbe­gre­pen.