Ver­ti­caal beplan­ten voor meer open­baar groen

Steeds vaker wordt met vas­te plan­ten ver­ti­ca­le beplan­ting toe­ge­past. Leven­de gevels met vas­te plan­ten dui­ken steeds vaker in het straat­beeld op. Reke­ning hou­dend met een aan­tal rand­voor­waar­den, zijn veel soor­ten vas­te plan­ten hier­voor geschikt. Zeker in stads­de­len met een dich­te bebou­wing, dra­gen ze bij aan een gezond leef­kli­maat.  Van koe­ling tot geluids­dem­ping De baten van […]

Groen opper­vlak Wenen ver­dub­be­len met groe­ne daken en gevels

De stad Wenen beslaat in totaal een opper­vlak van 41.000 hec­ta­re. Ruw­weg de helft daar­van, 19.000 ha, is ‘groen’, althans zou groen moe­ten zijn, vol­gens de bestem­mings­plan­nen. Vol­gens bere­ke­nin­gen van Jur­gen Preis van het Ween­se gemeen­te­be­stuur en weten­schap­per dr. Doris Damy­a­no­vic zou in de strijd tegen het hit­­te-eiland effect van de ste­de­lij­ke bebou­wing, 5.600 ha […]

Inves­te­ren in kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len fis­caal aftrek­baar

Bedrij­ven die inves­te­ren in tech­nie­ken of pro­duc­ten die op de Mili­eulijst staan, kun­nen tot maxi­maal 36% van de inves­te­rings­kos­ten aftrek­ken van hun fis­ca­le winst. Al eer­der waren inves­te­rin­gen in duur­za­me maat­re­ge­len opge­no­men op de Mili­eulijst, zoals vege­ta­tie­da­ken, gevel­be­groei­ings­sys­te­men en muur­be­groei­ings­sys­te­men. Nu zijn daar dan ook maat­re­ge­len aan toe­ge­voegd in het kader van De Leven­de Tuin. […]