Futu­re Green City krijgt ook een edi­tie in 2016

De eer­ste edi­tie in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruim­te’. Het eve­ne­ment trok 2.200 bezoe­kers. Dat was meer dan ver­wacht. De gemid­del­de waar­de­ring was een rap­port­cij­fer 7. Uit de druk bezet­te the­a­ters bleek de gro­te behoef­te aan inspi­ra­tie en infor­ma­tie. Meer dan 50% van de bezoe­kers is betrok­ken bij […]

De Groe­ne Stad op Wereld­con­fe­ren­tie Van­cou­ver 14–18 maart

Ste­de­lij­ke ver­groe­ning is het the­ma van een wereld­con­fe­ren­tie van ver­te­gen­woor­di­gers van het groe­ne bedrijfs­le­ven die van 14 t/m 18 maart 2016 wordt gehou­den in Van­cou­ver aan de Cana­de­se west­kust. Namens Neder­land komt Egbert Roozen aan het woord, bestuurs­lid van De Groe­ne Stad en  direc­teur van bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG, waar­in de Neder­land­se hove­niers zijn ver­e­nigd. De con­fe­ren­tie […]