Uit­ge­ve­rij Ter­ra onder­te­kent Groe­ne Stad Char­ta

Het aan­tal bedrij­ven dat De Groe­ne Stad Char­ta onder­te­kent groeit. In mei onder­te­ken­de Uit­ge­ve­rij Ter­ra de char­ta en ver­bindt zich daar­mee aan de doel­stel­lin­gen van stich­ting De Groe­ne Stad. Het bedrijf draagt ver­groe­ning een groot hart toe en brengt boe­ken uit onder de noe­mer ‘Tuin en Natuur’, waar­mee zij het gro­te publiek infor­meert over het […]

De Char­ta van Bud­a­pest zet in op groe­ne­re ste­den

Op don­der­dag 29 sep­tem­ber jongst­le­den vond er een uit­wis­se­ling plaats van de Groe­ne Stad ini­ti­a­tie­ven van Neder­land, Duits­land, Frank­rijk, Span­je en Hon­ga­rije. Dit gebeur­de in aan­slui­ting op de pre­si­di­um­ver­ga­de­ring van de Euro­pe­se koe­pel­or­ga­ni­sa­tie voor de hove­­niers- en groen­voor­zie­ners­bran­che ELCA, die dit keer in Boed­a­pest werd gehou­den. Om het ini­ti­a­tief van de Groe­ne Stad in Hon­ga­rije […]