De Char­ta van Bud­a­pest zet in op groe­ne­re ste­den

Op don­der­dag 29 sep­tem­ber jongst­le­den vond er een uit­wis­se­ling plaats van de Groe­ne Stad ini­ti­a­tie­ven van Neder­land, Duits­land, Frank­rijk, Span­je en Hon­ga­rije. Dit gebeur­de in aan­slui­ting op de pre­si­di­um­ver­ga­de­ring van de Euro­pe­se koe­pel­or­ga­ni­sa­tie voor de hove­niers- en groen­voor­zie­ners­bran­che ELCA, die dit keer in Boed­a­pest werd gehou­den. Om het ini­ti­a­tief van de Groe­ne Stad in Hon­ga­rije extra kracht bij te zet­ten, onder­te­ken­den de aan­we­zi­ge Groe­ne Stad ini­ti­a­tie­ven en de nati­o­na­le bran­che­ver­e­ni­gin­gen het Char­ta van Boed­a­pest. Voor­zit­ter Rien van der Spek en direc­teur Egbert Roozen van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG plaat­sten hun hand­te­ke­ning onder het Char­ta.
Het Char­ta van Boed­a­pest bouwt ver­der op eer­de­re charta’s, die wer­den gete­kend in Straats­burg, Mil­aan en Zurich. Het doel is om de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving en het wel­be­vin­den van de men­sen te ver­be­te­ren door het duur­zaam inrich­ten en uit­bou­wen van groe­ne ruim­ten in de stad. Hier­mee wor­den zowel eco­no­mi­sche, eco­lo­gi­sche als soci­a­le waar­den gere­a­li­seerd. In het Char­ta staat onder meer, dat elke stad in zijn beleid moet stre­ven naar meer groen in de stad als oplos­sing voor bij­voor­beeld scho­ne­re lucht, het ber­gen van water en het tegen­gaan van hit­te­stress. Behal­ve poli­ti­ci vor­men met name ook bur­gers een doel­groep van de bood­schap van De Groe­ne Stad.
De acti­vi­tei­ten rond­om De Groe­ne Stad krij­gen in elk land een ande­re invul­ling en slui­ten aan op de wen­sen en moge­lijk­he­den van het betref­fen­de land. De uit­wis­se­ling van acti­vi­tei­ten, erva­rin­gen en publi­ca­ties, zoals die nu in Boed­a­pest heeft plaats­ge­von­den, hel­pen de ver­schil­len­de Groe­ne Stad orga­ni­sa­ties om hun net­werk en hun uitin­gen op een effi­ci­ën­te manier ver­der uit te bou­wen. In zijn pre­sen­ta­tie besteed­de Egbert Roozen daar­om ook aan­dacht aan het con­cept van De Leven­de Tuin. Dit con­cept wordt veel­vul­dig gebruikt in con­tac­ten met over­he­den en is een­vou­dig te ver­ta­len naar duur­za­me toe­pas­sin­gen in zowel de tuin als in de open­ba­re ruim­te. Met belang­stel­ling werd ken­nis geno­men van dit con­cept met de vraag om dit in het Engels beschik­baar te stel­len voor ver­de­re uit­wis­se­ling.