Haags ini­ti­a­tief­voor­stel ‘De stad gaat voor groen’ aan­ge­no­men

De stad gaat voor groen’, een ini­ti­a­tief­voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren en de Haag­se Stads­par­tij, is gis­te­ren door een rui­me meer­der­heid in de Haag­se gemeen­te­raad aan­ge­no­men. In het plan staat een groot aan­tal maat­re­ge­len waar­mee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bij­komt en bewo­ners beter bij het groen in […]

Groen ini­ti­a­tief maakt kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­­land nemen vrij­wil­li­gers en buurt­be­wo­ners steeds meer het heft in eigen hand om hun omge­ving groe­ner te maken. Ze behe­ren zelf een stuk­je natuur of bescher­men de bij. In de stad star­ten buurt­be­wo­ners een geza­men­lij­ke moes­tuin of laten de weg­ber­men bloei­en. Vaak mist ken­nis of geld om het ini­ti­a­tief tot een suc­ces te maken. […]