Spe­len en leren op ver­groend school­plein in Rot­ter­dam

De Fon­tein in Noord heeft pri­meur met speel- en leer­plein voor school en de buurt. Basis­school De Fon­tein in de Hoy­le­de­straat in Noord heeft een groen school­plein gekre­gen. Het oude ste­ni­ge school­plein is ver­bouwd tot een groe­ne oase met vol­op speel- en leer­mo­ge­lijk­he­den voor kin­de­ren. De leer­lin­gen en wet­hou­der Schnei­der (Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en Inte­gra­tie) heb­ben […]

Leer­krach­ten en leer­lin­gen wil­len vaker bui­ten les

Van­daag vindt de eer­ste Bui­ten­les­dag plaats. Tij­dens deze dag is de Rap­por­ta­ge Bui­ten­les van DUO gepre­sen­teerd, waar­uit blijkt dat leer­krach­ten over­we­gend posi­tie­ve effec­ten zien van bui­ten les­ge­ven. Uit de lite­ra­tuur­stu­die van weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as blijkt dat leer­lin­gen cog­ni­tief beter pres­te­ren als zij meer bewe­gen en bui­ten spe­len. Twee­der­de van alle leer­krach­ten zou vaker bui­ten les […]