Bomen terug geplant op opge­knap­te Goud­se Turf­markt

De twee mar­kan­te stra­ten in de bin­nen­stad van Gou­da, De Turf­markt en Blauw­straat, heb­ben een prach­ti­ge opknap­beurt gekre­gen. Afge­lo­pen woens­dag zijn op deze loca­ties nieu­we bomen geplant die gezichts­be­pa­lend zijn. De boven­kant van de kade­mu­ren is gere­pa­reerd en de stra­ten her­steld. De afwa­te­ring is ver­be­terd en er zijn twee extra par­keer­plaat­sen gere­a­li­seerd. Als laat­ste onder­deel […]

Goud­se wet­hou­der neemt publi­ca­tie over fruit­bo­men in ont­vangst

Hoog­stam­ho­ve­nier Frans Jan­sen over­han­dig­de onlangs het eer­ste exem­plaar van het boek­je ‘Fruitbomen aan de Bloe­men­daal­se­we­g’ aan wet­hou­der Hans van den Akker (Eco­no­mi­sche Zaken en stads­mar­ke­ting) van de gemeen­te Gou­da. Het boek­je is een onder­deel van het door Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land geleid­de pro­ject Hoog­stam­boom­gaar­den aan de Bloe­men­daal­se­weg in Gou­da. Deze weg vormt met zijn oude boer­de­rij­en, wei­land­jes, […]