Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de levert geslaagd Pr. Bern­hard­bos op

Tien jaar gele­den is op ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land het Prins Bern­hard Bos aan­ge­legd als proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor in Haar­lem­mer­meer. Doel was aan te tonen dat het moge­lijk is een direct klaar recre­a­tie­ge­bied te rea­li­se­ren. De proef met het Prins Bern­hard Bos heeft aan­ge­toond dat er alter­na­tie­ven zijn voor de tra­di­ti­o­ne­le manier […]

Foto­vlucht van hete plek­ken boven Gel­der­land is geslaagd

De foto­vlucht van hete en koe­le plek­ken in Nij­me­gen en Arn­hem die don­der­dag­avond 6 augus­tus plaats­vond, is geslaagd. Van­uit een vlieg­tuig op 4 kilo­me­ter hoog­te zijn infra­rood­beel­den gemaakt van de hot spots in bei­de ste­den en het omrin­gend gebied. Het is voor de eer­ste keer dat Neder­land­se ste­den zijn gescand op tem­pe­ra­tu­ren en tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len. Alter­ra, […]