Fit­ness­toe­stel­len geplaatst in Rot­ter­dams Zui­der­park

Deel­raads­voor­zit­ter Ed Gover­de nam afge­lo­pen zon­dag – samen met col­le­­ga-bestuur­­der Michel de Baan- offi­ci­eel de fit­ness­toe­stel­len op Sport­pla­za Zui­der­park in gebruik. Het plaat­sen van de fit­ness­toe­stel­len op het Sport­pla­za was een ini­ti­a­tief van de deel­raad Char­lois. De acht toe­stel­len staan er sinds mei van dit jaar en wor­den inmid­dels inten­sief gebruikt door trim­mers en bezoe­kers […]

Tien mobie­le moe­ra­sei­ken in Hil­le­gom geplaatst

Ter ver­fraai­ing van het straat­beeld in de gemeen­te Hil­le­gom wor­den in de Haven­straat tien mobie­le moe­ra­sei­ken (Quer­cus palus­tris) van vier meter hoog geplaatst. Dit gebeurt op ver­zoek van de bewo­ners die de gemeen­te spe­ci­aal ver­zoch­ten om een meer natuur­lij­ke en groe­ne uit­stra­ling aan de geheel gere­no­veer­de Haven­straat te geven. Er is geko­zen voor het nieu­we […]