Fit­ness­toe­stel­len geplaatst in Rot­ter­dams Zui­der­park

Deel­raads­voor­zit­ter Ed Gover­de nam afge­lo­pen zon­dag – samen met col­le­ga-bestuur­der Michel de Baan- offi­ci­eel de fit­ness­toe­stel­len op Sport­pla­za Zui­der­park in gebruik.

Het plaat­sen van de fit­ness­toe­stel­len op het Sport­pla­za was een ini­ti­a­tief van de deel­raad Char­lois. De acht toe­stel­len staan er sinds mei van dit jaar en wor­den inmid­dels inten­sief gebruikt door trim­mers en bezoe­kers van het Sport­pla­za. De fit­ness­toe­stel­len zijn bedoeld voor ieder­een van 12 jaar en ouder en stel­len men­sen in staat om zon­der bege­lei­ding te wer­ken aan een bete­re con­di­tie en spier­ver­ster­king van bij­na alle spier­groe­pen.

Om ervoor te zor­gen dat zij de toe­stel­len op de goe­de manier gebrui­ken en bles­su­res te voor­ko­men, is er bij elk toe­stel een bord­je met de gebruiks­aan­wij­zing.

Dit fit­nesspar­cours op Sport­pla­za Zui­der­park is uniek in Neder­land; het is in de open­lucht en altijd geo­pend, dus ieder­een kan er op elk gewenst moment gebruik van maken.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam