Trein­wa­gon in Gent demon­streert groen dak

De mees­te recht­streek­se posi­tie­ve effec­ten  van ‘groen’ op de leef­om­ge­ving, zoals ver­be­ter­de  lucht­kwa­li­teit, psy­chisch wel­be­vin­den van men­sen, zijn bekend. Maar ook ande­re manie­ren waar­op beplan­ting maat­schap­pe­lijk kan wor­den inge­zet krij­gen steeds meer aan­dacht. Juist nu door kli­maat­ver­an­de­ring ste­de­lij­ke gebie­den vaak kam­pen met water­over­last, ver­oor­zaakt door ‘tro­pi­sche’ regen­bui­en, zien we over­al expe­ri­men­ten met water­ber­ging met behulp […]

Leven­de tui­nen in groe­ne ste­den als the­ma van EU-con­fe­ren­tie

‘Hoe ver­groe­nen we onze ste­den en op wel­ke manier kun­nen men­sen hier al in hun eigen tuin mee begin­nen?’ Dat was het the­ma van een bij­dra­ge die Egbert Roozen, direc­teur van bran­che­ver­e­ni­ging VHG en ver­te­gen­woor­di­ger namens De Groe­ne Stad, op woens­dag 20 mei 2015 in het Augus­tij­nen kloos­ter in het Vlaam­se Gent lever­de op een […]