Drie geno­mi­neer­den voor de Natuur- en erf­goed­prijs 2012

Het ANWB blad ‘Buitenleven’ en het ANWB Fonds rei­ken in 2012 voor de der­de keer de Bui­ten­le­ven Natuur & Erf­goed­prijs uit. Een prijs die in het leven is geroe­pen om behoud en her­stel van natuur en erf­goed te sti­mu­le­ren. Er zijn drie geno­mi­neer­den: De moes­tuin op land­goed Ver­wol­de Stich­ting kas­teel Loe­ner­sloot Stich­ting zon­ne­veer Nieuw­koop Lees […]

Geno­mi­neer­den Natuur­prijs 2011 bekend

Uit de 50 ont­van­gen inzen­din­gen voor de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011 zijn 10 pro­jec­ten geko­zen die geno­mi­neerd zijn. Deze 10 pro­jec­ten maken kans op de Natuur­prijs van €10.000,- of de Aan­moe­di­gings­prijs van €2.500,-. De uit­rei­king van de Natuur­prijs 2011 is op don­der­dag 24 novem­ber 2011. De geno­mi­neer­de pro­jec­ten zijn (alfa­be­ti­sche volg­or­de): Advies­com­bi­na­tie Veen­wei­de­ge­bie­den (ACV) – […]

Zeven geno­mi­neer­den voor Groe­ne Stad Award 2011

Voor de prijs­vraag De Groe­ne Stad Award zijn door bouw­be­drij­ven, pro­ject­ont­wik­ke­laars, woning­stich­tin­gen, (landschaps)architectenbureaus, groen­voor­zie­ners en boom­kwe­ke­rij 18 pro­jec­ten inge­zon­den ter beoor­de­ling. De jury heeft hier­uit 7 pro­jec­ten geno­mi­neerd voor De Groe­ne Stad Award die ook ter plek­ke door de jury zijn beoor­deeld. De jury stond onder voor­zit­ter­schap van Michiel den Ruij­ter, prak­ti­se­rend land­schaps­ar­chi­tect en als […]