Onder­zoek geluid­scher­men van levend bam­boe

Het inge­ni­eurs­bu­reau van de gemeen­te Amster­dam (IBA) onder­zoekt de moge­lijk­heid om langs snel­we­gen geluid­scher­men van levend bam­boe te plaat­sen. Bam­boe is goed­ko­per dan tra­di­ti­o­ne­le mate­ri­a­len, is mili­eu­vrien­de­lij­ker en absor­beert geluid beter, zo is de ver­wach­ting. IBA wil nog dit jaar een proef­scherm aan­leg­gen om de wer­king in de prak­tijk te kun­nen onder­zoe­ken. Bam­boe als geluid­scherm […]

Groe­ne geluid­scher­men aan A28 ver­die­nen nader onder­zoek

In dag­blad Cobouw, onaf­han­ke­lij­ke dag­blad voor de bouw­sec­tor, staat van­daag een inge­zon­den brief van bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG, waar­in zij aan­ge­ven dat het te vroeg is om defi­ni­tie­ve con­clu­sies te trek­ken uit het onder­zoek over de A28-proef­­tuin. Vori­ge week bleek name­lijk uit onder­zoek van Rijks­wa­ter­staat dat begroei­de geluids­scher­men geen bete­re lucht­kwa­li­teit ople­ve­ren dan stan­daard geluids­scher­men. VHG, de […]