Groe­ne geluid­scher­men aan A28 ver­die­nen nader onder­zoek

In dag­blad Cobouw, onaf­han­ke­lij­ke dag­blad voor de bouw­sec­tor, staat van­daag een inge­zon­den brief van bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG, waar­in zij aan­ge­ven dat het te vroeg is om defi­ni­tie­ve con­clu­sies te trek­ken uit het onder­zoek over de A28-proef­tuin. Vori­ge week bleek name­lijk uit onder­zoek van Rijks­wa­ter­staat dat begroei­de geluids­scher­men geen bete­re lucht­kwa­li­teit ople­ve­ren dan stan­daard geluids­scher­men.

VHG, de bran­che­ver­e­ni­ging van onder­ne­mers in het groen, is van mening dat het te vroeg is om hier­uit defi­ni­tie­ve con­clu­sies te trek­ken. Het is jam­mer dat in de publi­ca­tie te gemak­ke­lijk wordt weer­ge­ge­ven dat een groe­ne oplos­sing niet het beoog­de effect heeft. Hier­door wordt voor­bij gegaan aan eer­de­re onder­zoe­ken die tegen­ge­stel­de resul­ta­ten leve­ren.

Meten in de win­ter
Wel­is­waar zijn diver­se scher­men­va­ri­an­ten ten opzich­te van elkaar geme­ten, waar­bij alle scher­men ver­be­te­rin­gen voor de lucht­kwa­li­teit heb­ben aan­ge­toond. Ech­ter de meting van de groe­ne geluids­scherm-vari­ant heeft plaats gevon­den in de peri­o­de decem­ber tot maart. Juist in dat jaar­ge­tij­de is de aan­we­zig­heid van groen mini­maal.

Een vol­le­dig effect van groen komt daar­door onvol­doen­de in beeld.

Bron:
VHG