Schie­dams park wordt weer één geheel

Schie­dam krijgt een groe­ne scha­kel erbij. De Kop van de Plan­ta­ge zal — met de hulp van een tuin­ont­wer­per — weer één geheel wor­den met behulp van een ver­bin­dend bomen­ras­ter. De Kop van de Plan­ta­ge krijgt een exclu­sie­ve uit­stra­ling. Medio augus­tus begint de aan­ne­mer met de her­in­rich­ting van het voor­ste deel van het oud­ste stads­park […]

Groe­ne daken bij­na geheel gra­tis in Over­schie

Inves­te­ren in een groen dak is in Overschie,deelgemeente van Rot­ter­dam, nu wel heel erg aan­trek­ke­lijk. Ieder­een die in de aan­leg van zo’n dak inves­teert, krijgt tot negen­tig pro­cent van de kos­ten terug. Huis­ei­ge­na­ren, bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties in de deel­ge­meen­te Over­schie krij­gen de moge­lijk­heid om boven­op de Rot­ter­dam­se rege­ling sub­si­die aan te vra­gen voor de aan­leg […]