1e Gebouw op C2C-ter­rein Park 2020 in novem­ber in gebruik

Huis­houd­ap­pa­ra­ten­fa­bri­kant Bosch en Sie­mens neemt als eer­ste op 11 novem­ber 2011 een kan­toor­ge­bouw op het bedrij­ven­ter­rein Park 20|20 in Hoofd­dorp in gebruik. Park 20|20 is het eer­ste groot­scha­li­ge kan­to­ren­com­plex ter wereld dat is ont­wor­pen vol­gens de prin­ci­pes van Crad­le-to-Crad­le (C2C). Groen ver­vult een belang­rij­ke rol in het kan­to­ren­park. Het 5,4 ha gro­te gebied bestaat voor […]

Het helen­de gebouw

In dit arti­kel is omge­vings­psy­cho­lo­ge dr Agnes van den Berg (Alter­ra-Wage­­nin­­gen) aan het woord. Zij heeft onder­zoe­ken naar de “helende omge­ving” op een rij­tje gezet. In het inter­view ver­wijst ze naar het “health desig­n” in Ame­ri­ka, het gezond­heids­be­vor­de­rend ont­wer­pen is daar een ech­te hype zegt zij. “Bij nieuw­bouw of ver­bouw ver­schij­nen moder­ne lich­te gebou­wen met […]