Column Lode­wijk Hoeks­tra: Bou­wen plus bio­di­ver­si­teit

Het klinkt iet­wat tegen­strij­dig; bou­wen en bio­di­ver­si­teit. Bou­wen gaat over het samen­stel­len van diver­se dode mate­ri­a­len tot één object ter­wijl bio­di­ver­si­teit gaat over eco­sys­te­men die van­zelf groei­en. De eco­no­mie flo­reert op het moment en er moet daar­om flink gebouwd wor­den om te wonen en te wer­ken. Naast de beoog­de 75.000 nieu­we wonin­gen per jaar ver­rij­zen nieu­we […]

Wat bete­kent het gebiedsla­bel van NL Green­la­bel?

Duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling waar­bij kli­maat, natuur en mens samen­gaan, is niet meer weg te den­ken. De over­heid, gemeen­ten, woning­bouw­cor­po­ra­ties en archi­tec­ten heb­ben hoge ambi­ties voor het rea­li­se­ren van een toe­komst­be­sten­di­ge leef­om­ge­ving, maar in de prak­tijk blij­ken de ambi­ties moei­lij­ker om te zet­ten dan gedacht. Een hel­de­re inte­gra­le visie op het gebied van duur­zaam­heid en gemeen­schap­pe­lijk draag­vlak […]